Att bo i föreningen

Nedan följer information för dig som bostadsrättsinnehavare eller hyresgäst i bostadsrättsföreningen Spinnhuset.

Inloggning till "Medlemsinformation"

Administrativ information
- Avgiftsbetalning och autogiro
- Uthyrning i andra hand

Lägenhetsunderhåll

Säkerhet

Brandskydd
- Gemensamma utrymmen skall hållas fria från föremål
- Brandlarm i gemensamma utrymmen

Praktisk information
- Byte av namnskylt dörr/trappuppgång/port
- Avfallssortering
- Parkeringsplatser
- Ombyggnad och renoveringar av bostadsrätter

Felanmälan
- Fel i offentliga utrymmen och på huset
- Allvarliga skador i fastigheten
- Fel i föreningens hyreslägenheter
- Fel i bostadsrättslägenheter (inklusive vid uthyrning i andra hand)
- Akuta vattenläckor
- Fel i kabel-TV och bredband

Trivselregler
- Gemensamma utrymmen för allas trivsel
- Cykelförrådet
- Parkering av cyklar, mopeder och andra fordon på gården
- Musik, fest mm.
- Tvättstugan

 

Lösenordsskyddad "Medlemsinformation"

Fliken ”Medlemsinformation” är lösenordsskyddad och endast till för bostadsrättsinnehavare, dvs. föreningens medlemmar. Där finns aktuell information och dokument om föreningen, bland annat stämmoprotokoll från årsmöten, blanketter och besiktningsprotokoll. Om du är ny i föreningen eller har glömt lösenordet maila [javascript protected email address] så skickar vi lösenordet till dig. 

Administrativ information

Avgiftsbetalning och autogiro
Hyres/avgiftsavierna skickas ut i förväg för tre månader åt gången. Vår ekonomiska förvaltare SBC påför en förseningsavgift på 50 kr vid varje tillfälle som hyran/avgiften ej är oss tillhanda senast på förfallodagen (alltid sista vardagen i respektive månad). Förseningsavgiften påförs första avin vid nästkommande kvartals avisering. Tänk också på att varje månads avi har ett unikt ORC-nummer. Detta medför att betalning på fel avi leder till att avgiften/hyran blir obetald vilket innebär förseningsavgift. Vid eventuella frågor kontakta SBC (https://www.sbc.se/kontakt/). 
Ansökan om betalning via autogiro kan göras genom internetbank (sök Spinnhuset) eller genom att kontakta SCB för att få en blankett. 

Uthyrning i andra hand
För uthyrning av lägenhet i andra hand krävs styrelsen samtycke. Detta gäller både för bostadsrättsinnehavare och hyresgäster. Ansökan ser skriftligen genom att fylla i en blankett som först hämtas från SCB:s hemsida (information kommer) och sedan lämnas i bostadsrättsföreningens brevlåda i B-uppgången.

Under förutsättning att du som bostadsrättshavare/hyresgäst har giltiga skäl att upplåta i andra hand lämnar styrelsen i regel samtycke till uthyrning upp till ett år. Om du efter ett år begär förlängning kan du normalt räkna med att få hyra ut din lägenhet under maximalt ytterligare ett år.  Tänk på att styrelsen kommer begära namn och kontaktuppgifter till den tilltänkta andrahandshyresgästen. Ha även i åtanke att det kan dröja fram till nästa ordinarie styrelsemöte innan andrahandsuthyrningen kan godkännas, det är därför viktigt att vara ute i god tid med ansökan. Observera att även korttidsuthyrning t ex genom Airbnb räknas som andrahandsuthyrning och kräver tillstånd från styrelsen.

Enligt föreningens stadgar debiteras lägenhetsinnehavaren avgifter för andrahandsupplåtelse.

Observera att andrahandsupplåtelse som sker utan styrelsen samtycke kan leda till förlust av bostadsrätten/hyresrätten. 

Lägenhetsunderhåll

Bostadsrättshavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar som du hittar under fliken ”Medlemsinformation”. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar, tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inne- och ytterdörrar. Om något går sönder ansvarar bostadsrättshavaren för att det repareras. Det är särskilt viktigt att bostadsrättshavare har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. 

Säkerhet

Tillsammans skall vi förhindra inbrott och skadegörelse. Därför skall vi se till att portdörren går i lås vid in- eller utpassage till huset samt att alla dörrar till trappuppgångar, cykelrummet, förråd och tvättstugan är låsta. Lämna inte ut portkoden till obehöriga.

Brandskydd

Föreningen ska som fastighetsägare bland annat bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Detta är reglerat i Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Föreningen har det övergripande ansvaret för brandskyddet. Brandinspektioner sker varannan månad.

Gemensamma utrymmen skall hållas fria från alla föremål
Ställ inte soppåsar, skräp, barnvagnar, skor och andra föremål i trappuppgångar, portingången, på gården eller utrymmen utanför lägenhetsförråden. Gemensamma utrymmen måste hållas fria från allt gods eftersom brännbart material ökar brandfaran och rökutveckling. Gemensamma utrymmen skall vid brand kunna användas som utrymningsväg och för räddningsinsatser (både för brandförsvar och ambulanspersonal). Enligt brandinspektören är det dock godkänt att ha dörrmattor och t ex mindre dörrkransar. Dessutom får det stå 2 barnvagnar under trappan längst ner i uppgång B. Inga andra saker får dock ställas där.

Vid tillfällig förvaring av t ex byggmaterial vid renovering och liknande skall dessa märkas med lappar som anger vem som äger föremålen samt när det kommer att tas bort. Information skall lämnas till styrelsen.

Föreningen har rätt att förverka eventuellt gods som kan påverka brandskyddet i fastigheterna. Den enskilde kan komma att ställas till ansvar för sådana förhållanden som kan anses förorsakat eller förvärrat en skada.

Brandlarm 
Om du upptäcker fel i eller plockar ner brandlarmen i gemensamma utrymmen vänligen rapportera detta till styrelsen via mail, brf.spinnhuset.gbg@gmail.com.

Lägenhetsinnehavaren ansvarar för att det finns brandlarm i lägenheten.

Praktisk information

Byte av namnskylt dörr/trappuppgång/port
Uppstår behov av att ändra namnskyltarna på den egna dörren, i trappuppgången eller porten maila brf.spinnhuset.gbg@gmail.com med instruktioner om vad du vill att det skall stå på de nya skyltarna så ombesörjer föreningen ändringen. 

Avfallshantering
BRF Spinnhuset vill värna om miljöutvecklingen och servicen för boende och har infört fastighetsnära insamling av avfall. Från Stena Recycling finns kärl för ofärgat glas, färgat glas, pappersförpackningar/wellpapp, metall, plastförpackningar och tidningspapper. Från Kretslopp och vatten (hämtning sköts av Renova) finns kärl för matavfall och restavfall.
Påsar för matavfall finns att hämta i cykelförrådet.

I egen regi finns kärl för batterier och glödlampor.

Information om hur sorteringen av avfallet skall ske kan du läsa om på respektive aktörs hemsida.

Vid ombyggnader och eller när man har större mängder skräp som skall slängas rekommenderas ÅVC-kortet som gäller som entrékort till Göteborgs återvinningscentraler. På återvinningscentralen kan du lämna farligt avfall, förpackningar, grovavfall, elavfall, däck, skrot, vitvaror samt kläder och textilier. Återvinningscentralerna finns på flertalet platser i Göteborg men för oss i Spinnhuset är den i Högsbo närmast. 

Vid tillfällig förvaring av t ex byggmaterial vid renovering och liknande skall dessa märkas med lappar som anger vem som äger föremålen samt när det kommer att tas bort. Information skall lämnas till styrelsen.

 

Parkeringsplatser
Bostadsrättsföreningen Spinnhuset har inga egna parkeringsplatser. De parkeringsplatser som finns att tillgå är boendeparkering M4 som går att ansöka om via Göteborgs kommuns hemsida, följ denna länk.
Boendeparkering kan alla som är 18 år och folkbokförda på en adress som ligger inom ett område med boendeparkering ansöka om. Du kan bara få parkeringstillstånd för ett fordon och måste vara folkbokförd på adressen vid ansökningstillfället. Ansökningstiden är ca två veckor. 
Det finns även möjlighet att hyra parkeringsplatser i garage hos t ex Holger Blomstrand Byggnads AB och Ivar Kjellberg Fastighets AB i parkeringshusen på Vegagatan och Prinsgatan.

Ombyggnad och renoveringar av bostadsrätter
Från styrelsens sida vill vi poängtera att det inte är tillåtet för bostadsrättsinnehavare att ändra planlösningen i lägenheten utan tillstånd från styrelsen. Bostadsrättsinnehavare måste också informerar styrelsen i samband med renoveringar. Meddela även berörda grannar. 

 

Felanmälan

Fel i offentliga utrymmen och på huset
Boende (båda bostadsrättsinnehavare och hyresgäster) kan göra felanmälan av offentliga utrymmen till styrelsen via mail, brf.spinnhuset.gbg@gmail.com, eller direkt till fastighetsskötaren SBC Sveriges Bostadsrättscentrum AB. Med fel i offentliga utrymmen menas t ex trasig tvättmaskin och ej fungerande belysning.

Felanmälan                        SBC Sveriges Bostadsrättscentrum AB
kl 07.00-21.00                     SBC Kundtjänst
Tel 0771-722 722
Formulär via Sbc.se

Jour                                    Låsinväst
kl 17.00-07.00                   
Tel 031-80 24 24

Akuta fel kvällar och helgdagar.
Gäller endast akuta fel som inte kan vänta på avhjälpande, t ex vattenläckage. För avhjälpande av fel som inte är av akut karaktär via jourfirma alt akut fel i lägenhet som faller under medlems ansvar debiteras medlem jourkostnad.
Journummer gäller vardagar mellan kl 17.00–07.00 samt helg och helgdagar.


Förvaltning teknik            SBC Sveriges Bostadsrättscentrum AB
Kontaktperson Kurt Knudsen
Tel 031-745 46 01
kurt.knudsen@sbc.se

Allvarliga skador i fastigheten
Om det uppstår t ex fuktskador på huset, gemensamma utrymmen eller i lägenheten skall detta anmälas till styrelsen. 

Fel i föreningens hyreslägenheter
Föreningens hyresgäster kan göra felanmälan till styrelsen eller direkt till SBC.

Fel i bostadsrättslägenheter (inklusive vid uthyrning i andra hand)
Bostadsrättsinnehavare ansvarar själv för att åtgärda fel i lägenheten  t.ex. stopp i avlopp. Andrahandshyresgäster ska anmäla fel i lägenheten till bostadsrättsinnehavaren. Om fel i bostadsrättslägenheter anmäls till SBC (se ovan) debiteras bostadsrättsinnehavaren för årgärderna. Om bostadsrättsinnehavaren misstänker att ursprunget till ett fel är i en annan lägenhet eller annanstans i fastigheten vänligen kontakta styrelsen.

Akuta vattenläckor
Vid akuta vattenläckor på kvällar eller helger kan Låsinväst kontaktas dygnet runt. Gäller dock enbart akuta vattenläckor, ej stopp i avlopp, elfel etc. Stopp i avlopp orsakade av bostadsrättsinnehavare kommer att vidarefaktureras av föreningen. 
Låsinväst 031 - 80 24 24.

Fel i kabel-TV/bredband
Anmäls till ComHem. Telefon:  90222.

Trivselregler

Gemensamma utrymmen för allas trivsel
Tillsammans ansvarar vi för portingången, gården, trappuppgångar, cykelrum och övriga gemensamma lokaler. Utöver för brandsäkerhetsskäl skapar ordning och reda i gemensamma utrymmen trivsel och lokalvårdare och fastighetsskötare kan utföra sina sysslor. Det är också därför viktigt att vi förvarar våra saker i de utrymmen som har tilldelats oss och låter övriga utrymmen vara fria.  
Att ställa soppåsar etc i uppgången tillåts inte.

 

Rökning i gemensamma utrymmen 
Det är inte tillåtet att röka i gemensamma utrymmen, förutom på gården. Vid rökning på gården vänligen använd askfaten som står på bordet och på gården.

Cykelförrådet
I cykelförrådet får cyklar och barnvagnar förvaras. Även föreningens gemensamma redskap och sådant som hör till skötsel av gården får förvaras i cykelförrådet. 

Parkering av cyklar, mopeder och motorcyklar.
Cyklar ställs i cykelställen på gården eller i cykelrummet. Längst upp på Övre Djupedalsgatan finns en parkeringsplats för motorcyklar och mopeder.

Musik och fest
Undvik höga ljud efter kl 22:00 på vardagar och kl 23:00 på helger såväl inomhus som ute på gården. Om du har planerat ien fest är det bra om du innan festen informerar grannar. 

Tvättstugan

  • Man får endast tvätta på den tid som man själv har bokat.

Undantag gäller endast om man har pratat med personen som har bokat tid och kollat ifall det är OK att man tvättar på deras bokade tid.

  • Torkrummet kan användas en timme efter bokad tvättid. 

Tvättar man mellan kl 16.00 – 20.00 är det tillåtet att låta tvätten hänga kvar i torkrummet över natten. Torkrummet ska vara tömt senast kl 08.00 nästföljande morgon.

  • Samtliga maskiner i tvättstugan och torkrummet skall vara avstängda senast kl 21.00.
  • Städa efter dig och ta med dig all din tvätt när du har tvättat klart.
  • Det är inte tillåtet att tvätta mattor.
  • Låsbrickan på bokningstavlan skall sättas på ”parkeratraden” när man inte avser att använda tvättstugan.